f etusivulle

cv


Marko Alastalo

esitys- ja mediataiteilija, säveltäjä

in English

Marko Alastalo työskentelee poikkitaiteellisesti esitystaiteen ja performanssin, mediataiteen, musiikin, äänitaiteen, teatterin sekä yhteisötaiteen alueilla. Hän on kiinnostunut yksilön ja järjestelmän välisistä vuorovaikutusprosesseista sekä niihin liittyvistä ruumiilli-suuden kokemuksista. Tämä kiinnostus ilmenee hänen teoksissaan eri tavoin, esimerkiksi paikan toiminnallisten ominaisuuksien hyödyntämisenä, biopalautteen avulla luotuna interaktiona sekä yleisön tai yhteisön osallistamisena esityksen rakentamiseen.

Alastalo toimii myös musiikin perusteiden, sävellyksen ja musiikkiteatteri-ilmaisun opettajana pyrkien mahdolli-simman pitkälle vietyyn integraatioon eri oppiaineiden välillä. Keskeisim-pänä lähtökohtana hänen pedagogi-sessa ajattelussaan on oppilaslähtöisyys.

mail@markoalastalo.com